• Войслав Тодоров поиска преразглеждане на решението за строежа на “Парадайс тауър”

  Войслав Тодоров поиска преразглеждане на решението за строежа на 215 м небостъргач “Парадайс тауър” (кв. Лозенец, до бул. “Черни връх”) от Столичния общински съвет.
  Общинският съветник Тодоров призова кмета на София г-жа Фандъкова и областния управител Диана Тонова да върнат решението за прегласуване в СОС.
  Над 3200 граждани се включиха в подписката против изграждането на 215 – метровия небостъргач до мол “Парадайс”, който се очаква да закрие гледката на квартала към Витоша и да влоши значително трафика по бул. “Черни връх”.
  Само седмица преди одобрението на скандалното решение в Общинския съвет датските архитекти от “Геел архитекти”,поканени специално от Столична община да изготвят визията на София,  изразиха притеснения относно строежа на небостъргачи и високи сгради южно от центъра на града, тъй като  закриват гледката към Витоша и влошават публичните пространства.
  Видео от презентацията на “Геел архитекти” можете да видите тук:
  Гражданите, които са против изграждането на 55-етажния небостъргач в полите на Витоша, могат да изпратят  имейл или писмо със следния текст:
  —————————————————————————————————————
  Столична община – 1000, София, ул. Московска №33
  Обстен управител: 1000, София, ул. Алабин 22
  Президент на Република България: 1123, София, ул. Дондуков №2

  Тема: Против 215м небостъргач до мол Парадайс

   

  Текст на писмото:

  До г-жа Йорданка Фандъкова

  кмет на Столична община

   

  До г-жа Диана Тонова

  Областен управител на София-град

   

  Копие до г-н Румен Радев

  Президент на Република България

   

  Уважаема г-жо кмет,

  Уважаема г-жо областен управител,


  Моля да върнете за ново разглеждане от Столичен общински съвет (съгласно чл. 45 от ЗМСМА) решение №161 от 6.4.2017г. на СОС, с което се одобрява подробен и работен устройствен план на 215м небостъргач до мол Парадайс (м. “Кръстова вада”, кв. 7, УПИ I-134), тъй като това решение е нецелесъобразно и е взето в нарушение на редица законови норми.
  Възможността на това място да се допусне строеж в противоречие на изискванията на Общия устройствен план за плътност и интензивност на застрояването стъпва върху псевдо-нормативен общ административен акт: писмо на зам. министър на МРРБ № 70-00-935/26.10.2007, в което се прави спорно тълкуване на чл. 27 ал. 3 от ЗУТ за конкретен имот. Това писмо е посочено и в решението на СОС и като фактическо, и като правно основание. Писмото не може да се власифицира като тълкувателно и автоматично приложимо за всеки случай, тъй като тълкувателната дейност в областта на административното право е изключителна компетентност на ВАС.
  Налице е противоречие в последователността на процедурата. Проектът е приет от ОЕСУТ на 4.1.2017г, но още на 13.12.2016г. вече е налице одобряване на кадастралната карта, а в текста на решението на СОС е записано, че „Следприемане на проекта от ОЕСУТ, за територията със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на Изпълнителен  Директор на АГКК е обобрена кадастралнакарта.“ В обосновката се твърди и че “Проектът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта в съотстветствие с чл. 115 ал. 1 и 2 от ЗУТ”, но проектът е от 19.10.2016г, а кадастралната карта е от 13.12.2016г, докато одобрението от ОЕСТУТ е от 4.1.2017г.
  Решението на СОС е незаконосъобразно и поради липса на материалноправни предпоставки за издаването му. Те са бланкетно визирани за чл. 134 ал. 1 т.1 от ЗУТ, но тя касае изменение на ОУП, при която задължителна предпоставка е “настъпването на съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е бул съставен планът”. Такива не са посочени в ршението на СОС. Липсва фактическа мотивировка и за чл. 134 ал. 1 т. 2 от ЗУТ. Следователно решението на СОС е без същински фактически основания, което противоречи на чл. 59 ал. 1 от АПК.
  Считам, че приемането на устройствени планове за сграда с височина от 215м без извършена оценка на въздействието върху околната среда е в потенциално нарушение на закона за биологичното разнообразие, тъй като липсва обосновка дали сграда с такава височина би възпрепятствала прелитането на птици над града.
  Съгласно чл. 45 ал. 5 от ЗМСМА кметът на общината има право да върне за ново разглеждане решение на общинския съвет не само по законосъобразност, но и по целесъобразност. Това решение е нецелесъобразно, тъй като сграда за търговия и офиси с толкова голяма разгърната застроена площ значително би влошила трафика в южната част на столицата. Направеното изследване на транспортния трафик е с редица пороци и драстично подценява транзитния трафик, генериран по бул. Черни връх и при евентуално доизграждане на бул. Тодор Каблешков. Обхватът на изследването е силно ограничен и не може да се добие реална представа за наличния трафик. Въпреки слабостите изследването признава, че изграждането на подобна сграда на това място би увеличила трафика в пиковите часове два или три пъти.
  В допълнение изграждането на сграда с височина 215м. в полите на Витоша би закрила гледката към планината Витоша и би влошила качеството на публичните пространства в града. Това становище се потвърждава и от мнението на “Геел архитекти”, заявено и пред кмета на София г-жа Фандъкова на 31.3.2017г.
  С оглед на горепосоченото моля да върнете за ново разглеждане решението на СОС за приемане на подробен и работен устройствен план за изграждане на 55-етажна сграда в подножието на Витоша и това решение да бъде отменено.
  С уважение,