• Икономика

  • ПП Нормална Държава води политика на създаване на държавнофинансирани инструменти за развитие на предприемачеството в България.
  • ПП Нормална Държава е за привличане на преки чуждестранни инвестиции в производства чрез данъчни облекчения, безплатна земя и инфраструктура.
  • ПП Нормална Държава защитава политика на държавни инвестиции в производствени предприятия в слаборазвити региони.
  • ПП Нормална Държава отстоява децентрализация на икономиката извън сегашната концентрация около големите градове.
  • ПП Нормална Държава води политика на стимулиране на завръщането на българи и техния бизнес в България.
  • ПП Нормална Държава е за въвеждане на необлагаем минимум върху доходите на граждани с ниски доходи.
  • ПП Нормална Държава е за въвеждане на необлагаем минимум върху данък печалба на малки предприятия, отговарящи на определени от държавата критерии.
  • ПП Нормална Държава отстоява политика на изпреварващ ръст на доходите на българските граждани спрямо доходите в ЕС.
  • ПП Нормална Държава ще провежда политика на възраждане на малкия град и българското село.
  • ПП Нормална Държава ще защитава високите технологии, енергетиката и туризма като приоритети на българската икономика.
  • ПП Нормална Държава е за стимулиране конкурентността на българското земеделие.
  • ПП Нормална Държава е за подпомагане на стимулиране на стартиращи компании в сферата на високите технологии чрез създаване на фонд на публично-частно партньорство.